Uzgodnienia PPOŻ oszczędzaj czas z nami
Uzgodnienia PPOŻ
oszczędzaj czas z nami
zamów teraz
Projekty instalacji elektrycznych zaprojektujemy to za Ciebie
Projekty instalacji elektrycznych
zaprojektujemy to za Ciebie
Skontaktuj się z nami
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? sprawdź bazę wiedzy z cennymi radami i wskazówkami
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?
sprawdź bazę wiedzy z cennymi radami i wskazówkami
więcej

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO URBAN PV DOKUMENTACJA FOTOWOLTAICZNA

 

§ 1
SŁOWNIK POJĘĆ

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 

a)       Urban PV - przedsiębiorca, Urban PV Jakub Urbański, Partyzantów 26-30, 08-530 Dęblin, NIP: 5060119977;

b)     Strona Internetowa - strona www.urbanpv.pl;

c)        Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

d)     Regulamin - niniejszy Regulamin;

e)     Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmiot uprawniony do reprezentowania osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną;

f)         Usługa - opracowywanie dla Klientów oraz przekazywanie (przesyłanie) Klientom przez Urban PV dokumentacji, obejmującej uzgodnienia przeciwpożarowe PPOŻ (przepisy przeciwpożarowe) dokonywane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dla instalacji fotowoltaicznych do 50kWp, a w szczególności dla:

a)     schematów blokowych instalacji fotowoltaicznych,

b)     projektów instalacji,

c)     zgłoszeń instalacji PV do Państwowej Straży Pożarnej oraz

d)     planów instalacji fotowoltaicznych dla ekip ratowniczych;

g)     Uzgodnienie - pojedyncze zamówienie uzgodnienia przeciwpożarowego;

h)     Dokument - Uzgodnienie udostępniane Klientowi;

i)       Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

j)       Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Usługi wykonywane są za pośrednictwem Strony Internetowej działającej pod adresem: www.urbanpv.pl.

2.      Wszelkie niezbędne dla Klienta informacje w zakresie dokonywania zamówień Usług, dostępne są na Stronie Internetowej oraz pod numerem telefonu 781-693-393.

 

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

1.        Korzystanie z Usług świadczonych przez Urban PV jest całkowicie dobrowolne. Świadczone przez Urban PV Usługi są odpłatne, a cennik Usług dostępny jest na Stronie Internetowej. Wynagrodzenie przysługujące Urban PV jest podawane w złotych polskich w kwocie netto oraz brutto. Urban PV dokumentuje Usługę wystawioną Klientowi fakturą VAT.

2.      Dokumentacja przekazywana jest Środkami komunikacji elektronicznej (mailem w formie skanu) oraz drogą kurierską (w formie papierowej).

3.      Świadczenie Usług przez Urban PV odbywa się w następujący sposób:

1)     Klient dokonuje rejestracji na Stronie Internetowej,

2)     po zarejestrowaniu się, Klient wybiera ilość i rodzaj Uzgodnień, które go interesują, a następnie dokonuje opłaty obejmującej ilość zamówionych Uzgodnień,

3)     po dokonaniu opłaty, do Klienta jest wysyłany automatycznie mailem komunikat z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji Usługi przez Urban PV, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Urban PV a Klientem na wykonanie Usługi, na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i Regulaminu,

4)     po dokonaniu opłaty Klient ma 90 dni na dokonanie wypełnienia właściwego/ch formularza/y dostępnego/ych na Stronie Internetowej. Wypełnienie formularza/y jest niezbędne dla rozpoczęcia przez Urban PV wykonania Usługi. Niewypełnienie formularza/y przez Klienta we wskazanym wyżej terminie jest równoznaczne z utratą przez Klienta dostępu do tych formularzy w późniejszym terminie, a co za tym idzie niemożnością i w konsekwencji odmową wykonania Usługi przez Urban PV – w takiej sytuacji uiszczona opłata przepada na rzecz Urban PV. Od momentu dokonania opłaty za Uzgodnienie, przez kolejne 90 dni, formularze są dostępne w panelu „Klient” na Stronie Internetowej. Uzupełnione już formularze Klient może pobrać w dowolnym czasie, klikając panel „Klient” na Stronie Internetowej.

5)     warunkiem uzyskania dostępu do formularza przez Klienta jest uiszczenie opłaty za Usługę. Płatność tej opłaty odbywa się za pośrednictwem systemu płatności internetowych payu.pl, na który Strona Internetowa automatycznie przekierowuje Klienta po zarejestrowaniu i dokonaniu wyboru odpowiedniego Uzgodnienia. Nieuiszczenie opłaty za Usługę powoduje, że Urban PV nie jest zobowiązana do świadczenia Usługi.

6)     po upływie 1-2 dni od dnia wypełnienia formularza/y, Klient otrzymuje wersję elektroniczną Dokumentu/ów, a po upływie ok. 5 kolejnych dni roboczych (termin orientacyjny, który może ulec skróceniu lub wydłużeniu) do Klienta jest wysyłana wersja papierowa Dokumentu/ów kurierem, na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.

4.      W sytuacji zaistnienia błędów w wypełnianych formularzach, od momentu pobrania wygenerowanych dokumentów nie jest możliwe dokonywanie zmian w ich treści. Każdorazowa potrzeba naniesienia zmiany w treści pobranego i wygenerowanego dokumentu wymaga zgłoszenia tego faktu na Stronie Internetowej. Koszt takiej zmiany wynosi 150,- zł netto. W związku z otrzymaniem przez Urban PV zgłoszenia, o jakim wyżej mowa, Klient uzyska drogą mailową fakturę na adres korespondencyjny wskazany przez siebie na etapie rejestracji na Stronie Internetowej. Kwotę wynikającą z faktury Klient zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Urban PV pod nr: 26 1020 3219 0000 9502 0160 4198 w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

5.      W przypadku zaistnienia po stronie Urban PV przyczyn uniemożliwiających wykonanie Usługi, Urban PV niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta oraz umożliwi mu rezygnację z Usługi wraz ze zwrotem uiszczonego wynagrodzenia za Usługę.

6.      Urban PV wykonuje Usługi wyłącznie w zakresie, o jakim mowa § 1 lit. f Regulaminu.

7.      Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat wyłącznie w zakresie zamówionej Usługi. Nie dotyczy to sytuacji, o jakiej mowa w § 3 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.        W przypadku świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie, w sytuacji gdy Urban PV (Przedsiębiorca), wykonał w pełni zleconą Usługę za wyraźną zgodą Klienta (Konsumenta), który przed rozpoczęciem świadczenia tej Usługi został poinformowany, że po jego spełnieniu przez Urban PV (Przedsiębiorcę) utraci prawo do odstąpienia, Klientowi (Konsumentowi) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2.        Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Urban PV, termin realizacji Usługi ulegnie wydłużeniu lub Usługa nie zostanie w całości zrealizowana, bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Klienta przez Urban PV.

3.        W przypadku zaistnienia sytuacji, o jakiej wyżej mowa, Klientowi przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonego na rzecz Urban PV wynagrodzenia za niewykonaną lub wykonaną niezgodnie z umową Usługę. Nie dotyczy to sytuacji, o jakiej mowa w § 3 pkt. 4 Regulaminu, tj. niewykorzystanie opłaconych Uzgodnień, w terminie 90 dni od złożenia zamówienia.

4.        Urban PV (Przedsiębiorca) zobowiązuje się wykonać Usługę / Usługi w sposób rzetelny, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

 

§ 5

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.        W celu wykonania przez Urban PV Usługi, niezbędne jest podanie przez Klienta na etapie rejestracji na Stronie Internetowej danych osobowych, m. in. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne, celem prawidłowego wykonania Usługi.

2.        W chwili akceptacji niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Urban PV w celu wykonania Usługi. Tym samym Urban PV zapewnia, że powierzone przez Klienta dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez nieupoważnione do ich przetwarzania osoby trzecie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w tym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych.

3.        Administratorem danych osobowych jest Urban PV – Urban PV Jakub Urbański, Partyzantów 26-30, 08-530 Dęblin, NIP: 5060119977. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@urbanpv.pl oraz pod numerami telefonu: 530-720-900 lub 781-693-393.

4.        Po ustaniu umowy, tj. wykonaniu Usługi, Urban PV nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta.

 

§ 6

REKLAMACJE

1.      Klient ma prawo do zgłoszenia wszelkich reklamacji związanych z wykonywaną Usługą.

2.      Reklamacje powinny być zgłaszane na adres mailowy, o którym mowa w § 5 pkt. 3 Regulaminu.

3.      Czas, jaki Urban PV ma na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Informacja w zakresie pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia reklamacji, zostanie niezwłocznie przesłana do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego na etapie rejestracji na Stronie Internetowej.

 

§ 7

UWAGI KOŃCOWE

1.      Integralną częścią umowy zawieranej przez Urban PV z Klientem jest niniejszy Regulamin.

2.      Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego Urban PV, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Od chwili korzystania z Usług świadczonych przez Urban PV, Klient zobligowany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3.      Klient w każdym czasie, za pośrednictwem Strony Internetowej, posiada nieodpłatny dostęp do Regulaminu w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4.      Na Kliencie spoczywa obowiązek informowania Urban PV o wszelkich zmianach w zakresie danych wymaganych do prawidłowej realizacji Usługi (tj. np. adresu do korespondencji) na rzecz Klienta.

5.      Urban PV zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Stronie Internetowej pod adresem wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu.

6.      W momencie zaakceptowania Regulaminu, Klient zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej od chwili zawarcia umowy pomiędzy Urban PV a Klientem. Późniejsze zmiany w Regulaminie nie będą miały zastosowania do umowy już zawartej.

7.        Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Urban PV a Klientem, będą poddane sądowi właściwemu z uwagi na siedzibę Urban PV.

8.        Niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną obowiązuje w wyżej określonym zakresie od dnia 18.06.2023r.